Investment Readiness for Impact Enterprises in SEA 2021-2022

Investment Readiness for Impact Enterprises in SEA 2021-2022

Chương trình hỗ trợ, đào tạo các tổ chức tạo tác động vì hoặc không vì lợi nhuận trong nỗ lực ứng phó, phục hồi, xây dựng lại sau giai đoạn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao quốc tế với cộng đồng các DNXH khu vực Đông Nam […]

11 Thành viên
Khởi tạo - Mô hình Kiến tạo - Ý tưởng Tạo tác động - Gọi vốn

Tổng quan

Chương trình hỗ trợ, đào tạo các tổ chức tạo tác động vì hoặc không vì lợi nhuận trong nỗ lực ứng phó, phục hồi, xây dựng lại sau giai đoạn khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao quốc tế với cộng đồng các DNXH khu vực Đông Nam Á.

Đối tượng tham gia:

  • Đối tượng tổ chức vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.
  • Đang hoạt động tại thị trường Vietnam, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Singapore.
  • Có tạo doanh thu.
  • Ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời