Khai vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp

Khai vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp

Coaching – khai vấn là một khái niệm khá mới ở Việt Nam, mặc dù trên thực tế có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có thể vẫn đang thực hành. Môn học được giảng dạy bởi Coach Nguyễn Lệ Hằng, dành cho các mentor của impactup. Môn học đề cập đến các nội dung sau: […]

1 Thành viên

Tổng quan

Coaching – khai vấn là một khái niệm khá mới ở Việt Nam, mặc dù trên thực tế có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có thể vẫn đang thực hành. Môn học được giảng dạy bởi Coach Nguyễn Lệ Hằng, dành cho các mentor của impactup.

Môn học đề cập đến các nội dung sau:

  • Khái niệm về khai vấn
  • Khai vấn khác với các hình thức làm việc với con người như thế nào
  • Các loại hình của khai vấn
  • Các lợi ích của khai vấn
  • Các nguyên tắc của khai vấn
  • Các giai đoạn của khai vấn
  • Các mô hình sử dụng trong khai vấn
  • Các kỹ năng trong khai vấn

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời