Cố vấn khởi nghiệp

Cố vấn khởi nghiệp

Phân tích của các công ty công nghệ tại New York được thành lập từ năm 2003 đến 2013 cho thấy các công ty mà người sáng lập được cố vấn có mức tăng trưởng doanh số lên gấp 3,5 lần. Các công ty này cũng có khả năng huy động tiền cao gấp 7 […]

1 Thành viên

Tổng quan

Phân tích của các công ty công nghệ tại New York được thành lập từ năm 2003 đến 2013 cho thấy các công ty mà người sáng lập được cố vấn có mức tăng trưởng doanh số lên gấp 3,5 lần. Các công ty này cũng có khả năng huy động tiền cao gấp 7 lần so với những công ty không có người cố vấn.

Người cố vấn là những người sử dụng trí tuệ và mối quan hệ xã hội cũng như trong kinh doanh của họ để giúp các doanh nhân và nhà sáng lập khởi nghiệp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và khả năng lãnh đạo. Mối quan hệ cố vấn nên lâu dài và tự nguyện trong đó cả người cố vấn và người cố vấn đều bình đẳng và cùng có lợi.

Có thể thấy trên con đường trưởng thành và khởi nghiệp của mình, các bạn thanh niên cần tìm kiếm cho người cố vấn. Tương tự như vậy, các nhà cố vấn cũng cần có tâm thế, kỹ năng, công cụ để thực hành cố vấn theo đúng nghĩa là hướng dẫn, chứ không phải làm hộ cho doanh nghiệp.

Đánh giá

0 0 đánh giá
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)
(0 đánh giá)

Top đánh giá

Chưa có Start-up nào tại Batch này

Trả lời